Hafan/ Home
Digwyddiadau / What's On

Digwyddiadau

What’s On

Tafarn / Pub

Tafarn/Pub

Bwyd/Food

Bwyd/Food

Cysylltu / Contacts

Cysylltu

Contact

Llogi

Llogi Ystafell

Room Hire

Hafan / Home

Croeso i wefan ‘Y Saith Seren’ -  Canolfan  Gymraeg a Chymreig

Nod y prosiect yw darparu canolbwynt i bethau Cymraeg a Chymreig. Mae llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys adloniant Cymraeg a Saesneg, gwersi Cymraeg ar gyfer dysgwyr, neu amser hamddenol gyda ffrindiau.

Welcome to ‘Y Saith Seren’ - Welsh Centre

The intention is to provide a focus for Welsh speakers, learners and  supporters of the language and culture. There are many events including Welsh and English entertainment, Welsh lessons or a leisurely time  with friends.

o

Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

saith.seren@yahoo.co.ukDewch yn ffrind Saith Seren

Become a Saith Seren Friend

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Bydd Bwyd ar gael o Fawrth2ail 11:30 - 2:30

Food available from March 2nd - 11:30 - 2:30

Bwydlen / Menu (YMA / HERE)

Nos Lun - Sesiwn Siarad / Chat for /with learners - Monday

Nos Wener 17eg - Noson Plaid Cymru (19:00)- Friday 17th

Dydd Sadwrn 18fed - Gweithdy Uwchgyclhu / Upcylcing Workshop - 10:00 am - 3:00 pm - Saturday 18th

Nos Sadwrn 18fed - Holyrollers - Saturday 18th(Manylion llawn tudalen digwyddiadau

Full details ‘What’s on Page’)


Pwyntydd dros y llun / ‘Roll Over’


Newyddion Pwysig / Important News - 13/04/15

Annwyl gyfeillion

Mae’n fater o dristwch a rhwystredigaeth mawr fod drysau Saith Seren yn cau am y tro olaf fis nesaf, wedi tair mlynedd a hanner o weithgaredd di-flino i ail agor hen dafarn y Seven Stars fel canolfan Gymraeg i Wrecsam.

Er i'r ganolfan lwyddo o ran hybu a chefnogi'r Gymraeg yn y dre, ni lwyddodd i dalu'i ffordd, er haelioni'r aelodau a gwirfoddolwyr. Rydan ni wedi methu â dod i gytundeb efo'n landlordiaid, Cymdeithas Tai Clwyd Alyn, ac felly does dim dewis ond cau'r drysau. Ein bwriad yw sicrhau fod pawb yn cael eu talu yn llawn.
Felly nid o’n dewis ni y mae’r ganolfan yn cael ei chau ac mae aelodau o’r bwrdd wedi talu o’u pocedi eu hunain dros y flwyddyn diwethaf i gadw’r ganolfan ar agor.

Mae penderfyniad y landlordiaid yn golygu fod chwech o bobl yn colli’u swyddi ac mi fyddwn yn gweithio gyda’n staff er mwyn trio canfod swyddi eraill iddynt dros y mis nesaf.

Llwyddodd Saith Seren o’i gychwyn yn Ionawr 2012 i gynnig amrywiaeth eang o adloniant a gweithgareddau yng nghanol tre’ Wrecsam, yn farddoniaeth, cerddoriaeth, drama, comedi neu digwyddiadau unigryw Cymreig fel y Fair Lwyd. Rydan ni hefyd wedi bod yn ganolfan ar gyfer dysgwyr - yn ffurfiol efo 20 awr o wersi fyny grisiau ond yn bwysicach yn cynnig rhywle i bobl ymarfer a dod yn hyderus eu Cymraeg.

Gwnaethpwyd llawer o gamgymeriadau, llawer ohonynt oherwydd diffyg arian. O edrych yn ôl mae rhai pethau sylfaenol y byddwn yn ei newid fel bwrdd. Ond gwnaed pob penderfyniad er mwyn ceisio hyrwyddo’r ganolfan, hyrwyddo’r Gymraeg a’r ethos cymunedol a chydweithredol yn ein cymdeithas. Drwy’n pryniant o gwrw a bwydydd lleol, roedden yn ceisio cyfrannu i’r economi leol.

Does dim dwywaith fod ein lleoliad yng nghanol tre’ Wrecsam wedi bod yn broblem wrth i ddefnydd o ganol y dre leihau dros y tair mlynedd diwethaf ac mae’r diwydiant tafarndai yn parhau i’w chael hi’n anodd.

Chawson ni r’un ddime goch o arian cyhoeddus tuag at y fenter, rhywbeth y medrwn ymfalchio ynddo i raddau ond sydd hefyd yn destun anghredinedd ymhlith llawer sy’n gweld arian cyhoeddus ar gyfer mentrau tebyg iawn.

Mae’r ganolfan wedi llwyddo i roi hwb i’r Gymraeg yn lleol, wedi bod yn lwyfan i gerddoriaeth amrywiol lleol ac mae’n gwirfoddolwyr wedi cyfrannu cannoedd o oriau o waith er mwyn cynnal y ganolfan ac mawr yw ein diolch iddyn nhw.

Onibai fod rhywbeth mawr yn digwydd, ein bwriad yw parhau i fasnachu tan Mai 16fed, pan fydd y drysau'n cau am y tro olaf. Mi fydd Steve Eaves yn chwarae yma nos Wener, Mai 15fed ac mae croeso mawr i chi ymuno efo ni i ddathlu'r pethau da gyflawnodd Saith Seren.

Mae’n gam yn ôl o ran y Gymraeg yn lleol, mae’n gam yn ôl o ran adeilad hynafol arbennig ac mae’n gam yn ôl o ran cyflogi gweithwyr yng nghanol y dre.


It’s with great sadness and frustration that the doors of Saith Seren will close for the last time next month, after three and a half years of tireless activity to reopen the old Seven Stars pub as a Welsh centre for Wrexham.

Although the Centre has been a success in terms of promoting and supporting Welsh culture in the town, it has not been able to pay its way financially, despite the generous support of members and volunteers. We have been unable to reach an accommodation with our landlord, Clwyd Alyn Housing Association, and now see no alternative other than to draw the venture to a close. Our intention is to have a voluntary closure and ensure that all our outstanding obligations are fully met.

So the centre’s closure is not of our choice and members of the board have paid from their own pockets over the last year to keep the centre open.

The decision of the landlord means that six people will lose their jobs and we will work with our staff to try to find other jobs for them over the next month.

Saith Seren from its inception in January 2012 offered a wide range of entertainment and activities in the town centre - whether it was poetry, music, drama, comedy or unique events as Y Fari Lwyd. We’ve watched bands and individuals grow as performers and been proud to be part of the thriving Wrexham music scene. We’ve also has been a centre for learners - formally with 20 hours of lessons upstairs but, more importantly, providing a place for people to practice and become more confident in their Welsh.

Mistakes, many of them due to a lack of money, were made. Looking back there are some basic things that we would change as a board. But every decision was made honestly to try to promote the centre, promote the Welsh language and the ethos of community and co-operation. Through our purchase of local beers and foods, we were trying to contribute to the local economy.

There is no doubt that our location in the town centre of Wrexham has been a problem as footfall in the area has reduced over the last three years and the pub industry generally continues to struggle.

We did not receive any public funding towards the initiative, something we can be proud of. However, this is also the subject of some incredulity among many who see public funding being lavished on similar initiatives.

The centre in its short time has managed to boost the Welsh locally, it has been the stage for a huge variety of live music and our volunteers have contributed hundreds of hours of work in order to maintain the centre and we are very grateful to them.

Our intention is to continue to trade as normal until May 16th, when the doors close for the last time.

It is, sadly, a step backwards in terms of the Welsh language locally, it is a step back for a unique historic building and a step back in terms of jobs in the town centre. We are devastated.


The Directors

Saith Seren